Tietosuojaseloste

Tämä on Tuuliamoodsin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.1.2021.

Rekisterinpitäjä
Tuuliamoods
Y-tunnus 3018881-7
Sirppitie 9
33100 Tampere 

Yhteyshenkilö
Tanja Riutta
Sirppitie 9
33100 Tampere
040 748 9373
tanja@tuuliamoods.fi

Rekisterin nimi: Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietorekisterin ensisijainen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin heidän antamansa toimeksiannon tai muun asiallisen yhteyden vuoksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan vuoksi.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Tuuliamoods noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisteröitävät tiedot

 • verkkokauppatilauksissa nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
 • sähköpostilistalle liittyessä nimi ja sähköpostiosoite 
 • henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot (evästeet)
 • asiakkaan pankkiyhteystietoja tai luottokorttitietoja ei säilytetä

Säännönmukaiset tietolähteet

 • tuotteen tai palvelun tilaamisen yhteydessä asiakkaalta itseltään saadut tiedot (nimi, puhelinnumero, toimitus- ja laskutusosoite, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista)
 • uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä asiakkaalta itseltään saadut tiedot (nimi, sähköpostiosoite)
 • sidosryhmien kanssa asioitaessa heiltä saadut tiedot (yhteyshenkilön ja yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista)

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. verkkokaupassa tehdyistä tilauksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • Tuuliamoods
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • Kuljetusyritys, joka toimittaa tuotteet sinulle
 • Yritys, joka ylläpitää verkkosivuja

Muissa tapauksissa tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista vain, mikäli niin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojaus 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilytys 

Rekisterinpitäjä säilyttää niin kauan kun se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä tai rekisterinpitäjän muuten niin tarpeelliseksi katsoessaan, esimerkiksi asiakassuhteen selkeästi päättyessä. 

Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä tai pyynnön poistaa tietonsa rekisteristä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn pyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.